vak rechts boven 13 01 21 294x210

Algemeen
Het RSIN nummer van Sittards Mannenkoor “Si-Tard” luidt:
002677647

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en die van de commissies, alsmede de adviseurs genieten geen bezoldiging. De door hen in de uitvoering van hun taak gemaakte kosten worden wel vergoed. De dirigenten, de begeleider en eventuele solisten zijn ZZP-ers, en zij worden op declaratiebasis betaald. Dit geschiedt geheel conform de daartoe schriftelijk vastgelegde normen van het Koninklijk Zangersverbond Nederland. Onderhoud en noodzakelijke reparaties aan het lokaal en aan de inventaris, voor zover deze voor rekening van de vereniging komen, geschiedt door deskundige derden. De door hen toegezonden nota’s worden door de penningmeester binnen de daartoe afgesproken termijn betaald.

Het Beleidsplan
De vereniging heeft als doel het uitoefenen van de mannenkoorzang en het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden en hun partners. Het koor legt zich toe op het uitvoeren van eigentijdse muziek.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributiegelden van de leden, en donaties van sponsoren alsmede uit de opbrengsten van concerten, en uit toegekende subsidies en giften van sympathisanten. Het bestuur bepaalt waaraan de gelden worden besteed.
Het koor tracht haar doelstellingen te bereiken door het geven van uitvoeringen, en het houden van repetities, het organiseren van evenementen voor de leden, hun partners en voor de begunstigers. Daarnaast wordt muziekonderwijs gegeven aan de leden en aan de potentiële leden. Regelmatig vinden er evenementen en activiteiten plaats die de onderlinge vriendschapsband bevorderen. Hieronder vallen ook het maken van dagtrips en het organiseren van meerdaagse reizen.
Het bestuur bestaat uit 7 leden, die naast hun bestuurlijke taken ook verantwoording dragen voor de onderscheiden taken die binnen de vereniging door commissies worden uitgevoerd.

Tot slot:
Iedere man, die zich aangetrokken voelt tot de mannenkoorzang is van harte welkom bij de vereniging.
Binnen het Sittards gemeenschapsleven heeft Si-Tard zich een gewaardeerde plaats verworven. Altijd present, zowel bij feestelijke als bij droevige gebeurtenissen

© 2017 Sittards Mannenkoor Si-Tard

E-mail naar webmaster sturen.